فرم ثبت درخواست تشکل ها
بخش اول (مشخصات مرجع طرح کننده درخواست )
عنوان رسمی / ثبت مرجع * :
نام مقام مسئول * :
سمت مقام مسئول * :
نوع مرجع * :
زمینه فعالیت * :
شماره تماس * :
شماره فکس * :
شمولیت * :
پست الکترونیکی * :
نام ثبت کننده * :
سمت ثبت کننده * :
تاریخ ثبت * :
بخش دوم (شرح درخواست و اطلاعات مربوطه )
عنوان * :
شرح مختصر * :
شمولیت :
نوع درخواست :
مدارک و مستندات (لطفا مدارک و مستندات خود را در قالب فایل ZIP آپلود نمایید):
 
قوانین و مقررات مرتبط :
بخش سوم (اطلاعات تکمیلی )
ضرورت اجرای این درخواست چیست و آثار قابل پیش بینی از اجرا یا عدم اجرای آن چه مواردی خواهد بود؟
این درخواست قبلا چه زمانی، توسط چه شخصی و با طی چه مراحلی به کدام مرجع مطرح شده است؟ مراحل پیشرفت یا عدم پیشرفت آن به چه ترتیبی بوده است؟
لطفا اطلاعات تکمیلی مرتبط با درخواست خود را در قالب فایل Word یا PDF از قسمت زیر ارسال نمایید. (توجه: نام فایل ارسالی حتما انگلیسی باشد.)
 بروزرسانی کد امنیتی